Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

Taxback Service
Necessary documents
Refund Amount
Service Fee
Process
Process Time

Download

บริการคืนภาษี
บริษัทจ๊อบส์อเมริกาจัดทำบริการคืนภาษีให้แก่ผู้ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
โดยผู้ที่ขอคืนภาษีไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย หรือเข้ามากรอกเอกสารที่สำนักงานให้เสียเวลา
สามารถส่งเอกสารโดยวิธีการ scan เอกสารผ่าน email เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่อง
ขอคืนภาษีแต่ว่าไม่มีเวลาทำเอกสารด้วยตนเอง

เอกสารที่จำเป็นในการใช้ยื่นขอคืนภาษี
1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอคืนภาษี ซึ่งสามารถ download ได้คลิกตรงนี้
2. สำเนา passport ของผู้ที่ต้องการขอคืนภาษี
3. สำเนาหน้าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. Social security number
5. หลักฐาน w2 form หากไม่มีสามารถใช้ paycheque ใบสุดท้ายแทนได้


ภาษีส่วนไหนที่จะได้คืนบ้าง
การจ่ายภาษีของผู้ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา จะแบ่งเป็นสองส่วนดังต่อไปนี้
1. Federal Tax เป็นภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา
2. State Tax เป็นภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐที่เข้าไปทำงานนั้นๆ
โดยการขอคืนภาษีจะส
ามารถคำนวณได้จากการตรวจสอบ W2 Form หรือว่าดูจาก Last Paycheque ที่ได้รับงวดสุดท้านของปีนั้นๆ

ค่าบริการ
1. ขอคืน Federal Tax อย่างเดียว ค่าบริการ = 55 USD
2. ขอคืน Federal Tax และ State Tax ค่าบริการ = 65 USD
ชำระค่าบริการหลังจากที่ Tax Refund check ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว และอัตราแลกเปลี่ยนเงินอ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ ให้นิสิตนักศึกษาชำระใน Buying Rate ของธนาคาร (คือตัวเลขที่ต่ำกว่า) ทำให้นิสิตนักศึกษาชำระค่าบริการน้อยลง

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ผู้ขอคืนภาษีเอกสารที่ต้องใช้ในการทำ USA Tax Refund คือ สำเนา Passport สำเนา Social Card ฟอร์ม W2 และ แบบกรอกข้อมูล
2. ผู้กระทำแทนจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเรื่องเข้าสรรพากรกลางและสรรพากรรัฐต่างๆ
3. ผู้กระทำแทนติดตามความคืบหน้าของ Refund Status และอีเมล์แจ้งผู้ขอคืนภาษีเป็นประจำ เพื่อลดความกังวล
4. ผู้กระทำแทนแจ้งนิสิตนักศึกษาเมื่อ Tax Refund Check ถูกส่งมาประเทศไทย
5. ผู้ขอคืนภาษีตรวจสอบความถูกต้อง จึงชำระค่าบริการและรับ Tax Refund Check ของตนเอง
ตั้งแต่ส่งเอกสารตามข้อที่ (1.) จนเสร็จสิ้น ใช้เวลา 2-3 เดือน กรณีไหนที่ติดขัดหรือใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้กระทำแทนจะติดตามงานอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทังนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการหากขั้นตอนทุกอย่างยังไม่สำเร็จ

จะได้เงินเมื่อไร
โดยปกติแล้วรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปิดให้ยื่นเอกสารขอคืนภาษีได้ตั้งแต่ต้นปีของทุกปี จนถึงประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี ดังนั้นแล้วผู้ที่ต้องการยื่นขอคืนภาษีควรจะเตรียมเอกสารให้พร้อมภายในระยะเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดไปแล้วจะต้องรอเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอคืนภาษีในปีถัดไป

หากยื่นเรื่องแล้วจะได้รับการอนุมัติคืนภาษีประมาณ2-3 เดือนนับตั้งแต่ยื่นเอกสารแล้ว ของทุกปี

ข้อดีของการยื่นขอภาษีกับ บริษัทจ๊อบส์อเมริกา
1. ผู้ยื่นขอคืนภาษีไม่ต้องปวดหัวกับการศึกษากฏระเบียบ วิธีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการยื่นขอคืนภาษีโดยเฉพาะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดปัญหาในการยื่นขอคืนภาษี
2. มีบริการติดตาม W2 Form โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการขอคืนภาษีกับบริษัทรับคืนภาษีต่างชาติผู้ขอคืนภาษีต้องติดตามขอเอกสารกับนายจ้าง ซึ่งอาจจะติดปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่ตรงประเด็นไม่เข้าใจระบบหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. มีบริการติดตามแจ้งผลการขอคืนภาษีให้แก่ผู้ยื่นของคืนภาษี ผู้ขอคืนภาษีไม่ต้องปวดหัวในบางครั้งที่ต้องให้บริษัทต่างชาติดำเนินการให้และไม่สามารถติดตามผลได้ เรามีทีมงานคนไทยพร้อมแจ้งรายงานการติดตามการขอคืนภาษีให้ทุกท่าน


 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200