Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลใน DS-160
- Personal Information 1
- Personal Information 2
- Address and Phone Information
- Passport Information
- Travel Information
- Travel Companion Information
- Previous U.S. Travel Information
- U.S. Point of Contact Information
- Family Information: Relatives
- Family Information: Spouse
- Present Work/Education/Training Information
- Previous Work/Education/Training Information
- Additional Work/Education/Training Information
- Security and Background

Medical and Health Information
Criminal Information
Security Information
Immigration Law Violation Information
Miscellaneous Information
- Upload Photo
- Prepaper of Application
- Signature
- Confirmation Page

Download Documents

การกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
การกรอกแบบฟอร์มปัจจุบันจะใช้รูปแบบการกรอกข้อมูลทาง Internet ซึ่งจะเรียกว่าแบบฟอร์ม DS-160 สำหรับแบบฟอร์มนี้สามารถกรอกได้จากหน้าเวปไซด์ของทางสถานทูตตาม Link นี้ https://ceac.state.gov/genniv/
สำหรับข้อมูลที่ผู้ที่ต้องเตรียมก่อนการเริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มมีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลหน้า Passport
2. รูปถ่ายขนาด 2x2นิ้วพื้นหลังสีขาวที่เป็น file Digital ขนาดไม่เกิน 240kb เท่านั้น
3. ข้อมูลส่วนตัวขอผู้ที่ต้องการขอวีซ่า เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลแอดเดรส สถานที่ทำงาน เป็นต้น
4. ข้อมูลสถานที่พำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถ Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ได้ที่นี่ คลิกตรงนี้
ตัวอย่าง DS160 ที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตรงนี้

Personal Information 1

·         Surname(As in Passport): กรอกนามสกุลของผู้ขอวีซ่าตามที่ปรากฏใน Passport

·         Given Names(As in Passport): กรอกชื่อของผู้ขอวีซ่าตามที่ปรากฏใน Passport

·         Full Name in Native Alphabet : กรอกชื่อและนามสกุลของผู้ขอวีซ่าเป็นภาษาไทยตามที่ปรากฏใน Passport

·         Sex: เลือกเพศของผู้ขอวีซ่า (Male: ผู้ชาย , Female: ผู้หญิง)

·         Marital Status: สถานภาพของผู้ขอวีซ่า ( Married:สมรส , Single:โสด , Widowed:หม้าย,Divorced:หย่าร้าง, Legally Separated: อยู่ภายใต้คำสั่งศาลให้เลี้ยงดู)

·         สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภท K-1/K-2 ต้องกรอกเป็น Married หรือว่า Legally Separated เท่านั้น

·         สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภท K-3 ต้องกรอกเป็น Married เท่านั้น

·         Date of Birth: กรอกวันเดือนปีเกิด(ค.ศ.) ของผู้ขอวีซ่า

·         Place of Birth: กรอกเมืองเกิดของผู้ขอวีซ่า เช่น Bangkok

Personal Information 1

·         Nationality : กรอกสัญชาติของผู้ขอวีซ่า

·         Do you hold or have you held a nationality other than the one you have indicated above? : หากผู้ขอวีซ่าถือสัญชาติเพียงสัญชาติเดียวให้เลือก NO  หากมีมากกว่า 1 สัญชาติจะต้องเลือก YES และทำการเลือกสัญชาติที่ถืออีกหนึ่งสัญชาติพร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

·         National Identification Number : กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ขอวีซ่า

·         U.S. Social Security Number : กรอกหมายเลข Social Security Number ในกรณีที่เคยทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา หาไม่เคยให้เลือก DOES NOT APPLY

·         U.S. Taxpayer ID Number : กรอกหมายเลขผู้เสียภาษีกรณีเคยทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและเคยเสียภาษี หาไม่เคยให้เลือก DOES NOT APPLY

Address and Phone Information

·         Home Address: กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่าที่เคยอาศัยอยู่ภายในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

·         Mailing Address: กรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารของผู้ขอวีซ่า เป็นที่อยู่เดียวกับ Home Address ให้เลือก “YES” หากไม่ใช่ให้เลือก “NO” และกรอกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารวีซ่า

·         Home Telephone Number : กรอกหมายเลขโทรศัพท์บ้านของผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY”

·         Work  Phone Number : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY”

·         Work Fax Number : กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY”

·         Mobile/Cell Phone Number : กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY”

·         Email Address : กรอกอีเมลของผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY” ผู้สมัครควรใส่อีเมลเนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ขอวีซ่าได้รวดเร็วในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

Passport Information

·         Passport Number : กรอกหมายเลขพาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่า คลิกตรงนี้เพื่อดูตัวอย่าง

·         Passport Book Number : กรอกหมายเลขเล่มพาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่า ซึ่งจะเป็นหมายเลขใต้บาร์โคดหลังสมุดพาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่า คลิกตรงนี้เพื่อดูตัวอย่าง หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY”

·         Country/Authority that Issued Passport : กรอกประเทศที่ออกพาสปอร์ตให้ผู้ขอวีซ่า

·         Where was the Passport Issued : กรอกชื่อเมืองที่ออกพาสปอร์ตให้แก่ผู้ขอวีซ่า หากเป็นประเทศไทยให้ใส่ “BANGKOK” ทั้งในส่วนของ City และ State/provinces

·         Issuance Date : กรอกวันที่ออกพาสปอร์ต คลิกตรงนี้เพื่อดูตัวอย่าง

·         Expiration Date : กรอกวันที่หมดอายุ พาสปอร์ต คลิกตรงนี้เพื่อดูตัวอย่าง

·         Have you ever lost a passport or had one stolen : หากผู้ขอวีซ่าเคยทำพาสปอร์ตหายหรือถูกขโมยให้เลือก “YES”  พร้อมทั้งกรอกหมายเลขพาสปอร์ตที่หายไป(หากไม่ทราบเลือก “DOES NOT  APPLY” และกรอกประเทศที่ออกพาสปอร์ตเล่มที่สูญหายไป ถ้าไม่เคยทำหายหรือว่าถูกขโมยให้เลือก “NO”

Travel Information

·         Are you the principal applicant? กรณีที่ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้ขอหลักต้องตอบ “YES” กรณีที่เป็นผู้ติดตามต้องตอบ “NO” สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภท B1/B2 ต้องตอบ  “YES” เท่านั้น  สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภท H-1,L-1,F-1,M-1,J-1 หรือว่า K-1 จะเป็น Principal application ต้องเลือก “YES” เสมอ แต่หากผู้ขอวีซ่าประเภท H-4,L-2,M-2,J-2,K-2 จะเป็นผู้สมัครรอง ต้องเลือก “NO” และต้องกรอกชื่อ-นามสกุลของ Principal applicant อีกด้วย

·         Purpose of Trip to U.S.? : เลือกจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าประเภท ซึ่งสามารถเลือกได้ตามรายการดังนี้

จุดประสงค์
ชนิดของ Visa
BUSINESS/CONFERENCE VISITOR
TOURIST/PERSONAL TRAVEL VISITOR
BUSINESS/PERSONAL TRAVEL
BORDER CROSSING CARD/LASER VISA
STUDENT/EXCHANGE VISA
OTHER
(B1)
(B2)
(B1, B2)
(BCC)
(F,J,M,Q)
All other applicants such as H1, L1, R1 etc. visa seekers should choose 'OTHER'. When you select 'OTHER', you will see an additional menu

Choose from the following options:

DIPLOMAT
FOREIGN GOVERNMENT OFFICIAL
PERSONAL EMP. OF A OR G
TRANSIT DIRECTLY THORUGH THE U.S.
CREWMEMBER IN TRANSIT TO JOIN VESSEL
CREWMEMBER
TREATY TRADER/INVESTOR
AUSTRALIAN - SPEC. OCCUPATION
INTERNATIONAL ORG. EMPLOYEE
TEMPORARY EMPLOYEE
TRAINEE
REPRESENTATIVE OF A FOREIGN MEDIA
FIANCE(E) OR SPOUSE OF U.S. CITIZEN
INTRACOMPANY TRANSFER
RELIGIOUS WORKER
SPOUSE/CHILD OF LEGAL PERM RESIDENT
PERSON OF EXTRAORDINARY ABILITY
ATHLETE OR ENTERTAINMENT GROUP
EXCHANGE/CULTURALLY UNIQUE ARTIST
NAFTA PROFESSIONAL
SPOUSE/CHILD OF A NAFTA PROFESSIONAL
NATO
(A1)
(A2)
(A3, G5)
(C)

(D)
(E1, E2)
(E3)
(G)
(H1, H2)
(H3)
(I)
(K)
(L)
(R)
(V)
(O)
(P1)
(P3)
(TN)
(TD)

 

Depending upon the purpose you selected, you may be asked to provide one or more pieces of information:

o    Application Receipt/Petition Number
Used if trip purpose is Fiance/Spouse of U.S. Citizen (K) or if applicant is not Principal and 'Other-Specify' is Temporary Employee (H1, H2), Trainee (H3), Intra-company Transfer (L), Spouse/Child of Permanent Resident (V), Extraordinary Person (O), Athlete-Entertainer (P1), Cultural Artist (P3).

o    Principal Applicant's SEVIS ID
Only used if applicant is not Principal and and trip purpose is Student/Exchange (F, J, M, Q)

o    Principal Applicant's Company Name
Only used if applicant is not Principal applicant and trip purpose 'Other-Specify' is Treaty Trader/Investor (E1, E2).

If you have more than one purpose for the trip to the U.S., please enter each of them and provide the above set of information for each of them.

·         Have you made specific travel plans? : สามารถเลือกได้ทั้ง “YES” และ “NO” ผู้ขอวีซ่าสามารถเลือก “NO” ได้หากไม่มั่นใจในกำหนดการเดินทางที่แน่นอน แต่หากเลือก “YES” ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

o    Date of Arrival in U.S. : กรอกวันเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่เป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988

o    Arrival Flight (if known)  : กรอกหมายเลขเที่ยวบินเข้าประเทศ(หากทราบ)

o    Arrival City : กรอกชื่อเมืองที่เดินทางไปถึง

o    Date of Departure from U.S. : กรอกวันเดินทางออกประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใส่เป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988

o    Departure Flight (if known) : กรอกหมายเลขเที่ยวบินออกประเทศ(หากทราบ)

o    Departure City  : กรอกชื่อเมืองที่เดินทางออกประเทศ

o    Provide the locations you plan to visit in the U.S.  : กรอกรายละเอียดของแผนการเดินทางคร่าวๆ

·         Address Where You Will Stay in the U.S. : กรอกที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าหากเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวสามารถใส่ที่อยู่เป็นโรงแรมที่ผู้ขอวีซ่าจะไปพำนักได้

·         Person/Entity paying for Your Trip : กรอกชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งสามารถ เป็นผู้ขอวีซ่าเอง(Self), ผู้อื่น(Other Person), สำหรับวีซ่าประเภท K-1,K-3 สามารถยื่นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส(K-1) หรือว่าบุตรหลานได้(K-3) ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ตนเองต้องยื่นเอกสารของผู้ออกค่าใช้จ่ายประกอบการขอวีซ่าด้วย และต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล,และความสัมพันธ์ ลงในแบบฟอร์มด้วย

·         Is the address of the party paying for your trip the same as your Home or mailing address? : ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายคือผู้ยื่นขอวีซ่าเองหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายมีที่อยู่เดียวกับผู้ขอวีซ่าให้เลือก “YES”  แต่ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นบุคคลอื่นหากมีที่อยู่อื่นๆนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้สมัครให้เลือก “NO” และกรอกที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

Travel Companions Information

·         Are there other person travelling with you? : มีผู้ร่วมเดินทางด้วยหรือไม่ ให้กรอก “YES” หรือว่า “NO” หากตอบว่า “YES” จะต้องกรอก ชื่อ(Given Names of Person traveling with you)-นามสกุล(Surnames of Person Travelling with you) และความสัมพันธ์ของผู้ที่เดินทางพร้อมกับผู้ขอวีซ่าด้วย(Relationship with person)

·         Are you traveling as part of a group or organization? : ผู้ร่วมเดินทางเดินทางเป็นกลุ่มหรือไม่ ให้กรอก “YES” หรือว่า “NO” หากตอบว่า “YES” จะต้องกรอก ชื่อ(Given Names of Person traveling with you)-นามสกุล(Surnames of Person Travelling with you) และความสัมพันธ์ของผู้ที่เดินทางพร้อมกับผู้ขอวีซ่าด้วย(Relationship with person)

Previous U.S. Travel Information

·         Have you ever been in the U.S.? : หากผู้ยื่นขอวีซ่าเคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องตอบ “YES” พร้อมทั้งกรอกวันที่ ที่เคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา ให้ใส่เป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988 (วันเดินทางเข้าประเทศสามารถดูได้จากการประทับตราในวีซ่าก่อนหน้า) คลิกตรงนี้เพื่อดูตัวอย่าง

·         Have you ever been issued a U.S. Visa? : หากผู้ยื่นขอวีซ่าเคยได้รับวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ตามต้องตอบว่า “YES” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

o    Date Last Visa Was Issued : วันออกวีซ่าครั้งสุดท้าย ดูตัวอย่างคลิกตรงนี้

o    Visa Number : หมายเลขวีซ่า ดูตัวอย่างคลิกตรงนี้

o    Are you applying for the same type of visa? : หากผู้ขอวีซ่าต้องการขอวีซ่าประเภทเดิมให้เลือก “YES” แต่หากคนละประเภทให้เลือก  “NO”

o    Are you applying in the same country where the visa above was issued and is this country your principal country of residence? : หากผู้ขอวีซ่าทำการยื่นขอวีซ่าในประเทศเดิมที่เคยยื่นขอวีซ่าให้เลือก “YES” หากมิได้ยื่นขอวีซ่าในประเทศเดิมให้เลือก “NO”

o    Have you been ten-printed? : หากผู้ขอวีซ่าเคยถูกทำการแสกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วให้เลือก “YES” โดยส่วนมากผู้ที่ได้รับวีซ่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมาจะเคยทำการแสกนลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วแล้ว หากไม่เคยให้เลือก “NO”

o    Has your U.S. Visa ever been lost or stolen? : หากเคยถูกขโมยวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่มีวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำวีซ่าหรือพาสปอร์ตหายให้เลือก “YES” พร้อมทั้งใส่ปี ค.ศ. ที่ทำหายหรือถูกขโมย  ถ้าหากไม่เคยให้เลือก “NO”

o    Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked? : หากเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนวีซ่าให้เลือก “YES” แต่ถ้าหากไม่เคยให้เลือก “NO”

·         Have you ever been Refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States or withdrawn your application for admission or the point of entry? : สำหรับผู้ที่เคยยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วถูกปฏิเสธจะต้องเลือก “YES” พร้อมทั้งใส่เหตุผลการถูกปฏิเสธ ซึ่งโดยปกติจะผู้ถูกปฏิเสธวีซ่าจะได้รับเอกสารระบุเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าในแต่ละครั้ง คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

U.S. Point of Contact Information

·         Contact Person : กรอกชื่อนามสกุลของผู้ที่ติดต่อด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

·         Organization name : กรอกชื่อองค์การหรือสถาบันที่ติดต่อด้วยในประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่ได้ทำการติดต่อกับผู้ใดเลย สามารถใส่เป็นชื่อโรงแรม หรือว่าหากเดินทางระยะสั้นสามารถใส่เป็นชื่อห้างร้านที่เดินทางไปชอปปิ้งได้

·         Relationship to You : เลือกความสัมพันธ์ในการติดต่อ RELATIVE(ญาติ), SPOUSE(บุตร/ธิดา),FRIEND(เพื่อน),BUSINESS ASSOCIATE(ส่วนธุรกิจ ห้างร้าน สมาคม),EMPLOYER(นายจ้าง),SCHOOL OFFICIAL(โรงเรียน),OTHER(อื่นๆ)

·         Address and Phone Number of Point of Contact : กรอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หากเดินทางเพื่อท่องเที่ยวสามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมได้

·         Email Address กรอกอีเมลของผู้ที่ทำการติดต่อด้วย หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

Family Information: Relatives

·         Father’s Full Name and Date of Birth

o    Surnames : กรอกนามสกุลของบิดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Given Names : กรอกชื่อของบิดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Date of Birth : กรอกวันเดือนปี เกิดของบิดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Is your father in the U.S.? : ถ้าหากบิดาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เลือก “YES” พร้อมทั้งเลือกสถานะภาพของบิดาดังนี้ U.S. CITIZEN(พลเมืองสหรัฐ) U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR)(พลเมืองถาวรสหรัฐ) NONIMMIGRANT(ผู้อาศัยชั่วคราว รวมถึงเข้าประเทศเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยชั่วคราว ในประเภทวีซ่าต่างๆ) OTHER / I DON'T KNOW(อื่นๆ ไม่ทราบ)

·         Mother’s Full Name and Date of Birth

o    Surnames : กรอกนามสกุลของมารดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Given Names : กรอกชื่อของมารดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Date of Birth : กรอกวันเดือนปี เกิดของมารดา หากไม่ทราบให้เลือก “DO NOT KNOW”

o    Is your mother in the U.S.? : ถ้าหากมารดาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เลือก “YES” พร้อมทั้งเลือกสถานะภาพของบิดาดังนี้ U.S. CITIZEN(พลเมืองสหรัฐ) U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR)(พลเมืองถาวรสหรัฐ) NONIMMIGRANT(ผู้อาศัยชั่วคราว รวมถึงเข้าประเทศเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยชั่วคราว ในประเภทวีซ่าต่างๆ) OTHER / I DON'T KNOW(อื่นๆ ไม่ทราบ)

·         Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United Sates? : หากผู้ขอวีซ่ามีญาติพี่น้องที่ไม่ใช่พ่อ/แม่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญาติพี่น้องจะหมายรวมถึง คู่หมั้น(Fiance/Fiancee),สามีภรรยา(Husband/Wife),ลูก(Son/Daughter),พี่น้อง(Sibling/Brother/Sister) ต้องเลือก “YES” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ-นามสกุลของและความสัมพันธ์ของญาติพี่น้อง

Family Information: Spouse ข้อมูลส่วนนี้อาจจะไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับการตอบคำถามในส่วนของ Personal Information ข้างต้น สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภท K-1/K-2 ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้

·         Spouse’s Surnames : นามสกุลของคู่ครอง

·         Spouse’s Given Names : ชื่อของคู่ครอง

·         Spouse’s Date of Birth :วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.)ของคู่ครอง ให้ใส่เป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988 เป็นต้น

·         Spouse’s Nationality :สัญชาติของคู่ครอง

·         Spouse’s Place of Birth : เมืองเกิดของคู่ครอง

·         Spouse’s Address : ที่อยู่ของคู่ครอง สามารถเลือกได้ตาม SAME AS HOME ADDRESS(ตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า), SAME AS MAILING ADDRESS(ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของผู้ขอวีซ่า),SAME AS U.S. CONTACT ADDRESS(ตามที่อยู่ของผู้ที่ติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา),DO NOT KNOW(ไม่ทราบที่อยู่), OTHER(SPECIFY ADDRESS)(อื่นๆ ให้ใส่ที่อยู่).

หมายเหตุ สำหรับวีซ่าบางประเภทอาจจะมีการถามถึงวันและสถานที่แต่งงานด้วย

Present Work/Education/Training Information

·         Primary Occupation : ให้ทำการเลือกอาชีพของผู้ขอวีซ่าโดยเลือกจากรายการดังต่อไปนี้

Primary Occupation
AGRICULTURE (เกษตรกร)
ARTIST/PERFORMER (ศิลปินหรือนักแสดง)
BUSINESS (นักธุรกิจ)
COMMUNICATIONS (นักการสื่อสาร รวมถึงผู้ที่ทำงานในส่วนของสื่อสารมวลชน และนักหนังสือพิมพ์ด้วย)
COMPUTER SCIENCE (นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ด้วย)
CULINARY/FOOD SERVICES (ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหาร รวมถึงกุ๊ก เด็กเสริฟอาหาร ผู้จัดการร้านอาหาร เป็นต้น)
EDUCATION (เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ คณะบดี )
ENGINEERING (วิศวะกร)
GOVERNMENT (ข้าราชการ)
HOMEMAKER (ผู้รับเหมา สร้างบ้าน สร้างอาคาร)
LEGAL PROFESSION (ทนายความ)
MEDICAL/HEALTH (หมอ พยาบาล หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ อื่นๆ)
MILITARY (ทหาร)
NATURAL SCIENCE (นักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติ เช่นนักชีววิทยา เป็นต้น)
NOT EMPLOYED (ว่างงาน)
PHYSICAL SCIENCES (นักวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่นนักเคมี นักฟิสิกส์ เป็นต้น)
RELIGIOUS VOCATION (นักภาษาศาสตร์และศาสนา)
RESEARCH (นักวิจัย)
RETIRED (เกษียร)
SOCIAL SCIENCE (นักสังคมสงเคราะห์)
STUDENT(นักเรียน)
OTHER (อื่นๆ หากเลือกข้อนี้ให้ระบุอาชีพด้วย)

·         Present Employer or School name : กรอกชื่อนายจ้างหรือสถานศึกษาปัจจุบัน

·         Present Employer or school address : กรอกที่อยู่นายจ้าง หรือสถานศึกษาปัจจุบัน

·         Monthly Salary in Local Currency : กรอกรายได้ต่อเดือน เป็นเงินบาท

·         Briefly describe your duties : กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่นถ้าเลือกอาชีพเป็นนักเรียนให้กรอก “STUDENT” หรือถ้าทำอาชีพอื่นๆเช่น  software engineer, trader in chemicals, manager in travel company, MD of pharmaceutical company เป็นต้น

Previous Work/Education/Training Information

·         Were you previously employed?:  หากผู้ขอวีซ่าเคยถูกจ้างงานหรือเคยมีประสบการณ์ทำงานให้เลือก “YES” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ แต่หากไม่เคยถูกจ้างงานให้เลือก “NO”

o    Employer Name : ชื่อนายจ้างเดิม

o    Employer's Complete Address  : ที่อยู่ของสถานที่ทำงานเดิม

o    Telephone Number : หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทำงานเดิม

o    Job Title : ตำแหน่ง

o    Supervisor's Surname  : นามสกุลของหัวหน้า

o    Supervisor's Given Names  : ชื่อของหัวหน้า

o    Date of Attendance: From (DD-MMM-YYYY) TO (DD-MMM-YYYY) : ระยะเวลาการทำงานให้ระบุเป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988

o    Briefly describe your duties : กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป

o    Have you attended any educational institute other than elementary school? : หากผู้ขอวีซ่าเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน(สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย)ให้เลือก “YES” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

o    Name of Institution : ชื่อสถาบันการศึกษา

o    Institution's Complete Address : ที่อยู่ของสถาบันการศึกษา

o    Course of Study : หลักสูตรการศึกษา

o    Date of Attendance: From (DD-MMM-YYYY) TO (DD-MMM-YYYY) : ระยะเวลาที่ทำการศึกษาตั้งแต่วันที่เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดย ระบุเป็นรูปแบบ วว-ดดด-ปปปป เช่น 05-mar-1988

Additional Work/Education/Training Information

·         Do you belong to a clan or tribe?

·         Have you traveled to any countries within the last five years?

·         Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or a charitable organization?

·         Do you have any specialized skills, or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological, or chemical experience?

·         Have you ever served in the military?

·         Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or insurgent organization?

Security and Background สำหรับคำถามต่อไปนี้ให้ตอบ “YES” หรือ “NO” เท่านั้น

  • Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)?
  • Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others?

·         Are you or have you ever been a drug abuser or addict?

Criminal Information

·         Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?

This includes all arrests or detensions, including those at the border and by Customs and Border Patrol.

·         Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?

·         Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?

·         Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?

Security Information

·         Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?

·         Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?

·         Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?

·         Are you a member or representative of a terrorist organization?

·         Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide?

·         Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?

·         Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence?

·         Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom?

Immigration Law Violation Information

·         Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?

Miscellaneous Information

·         Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?

·         Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?

·         Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation?

 

Upload Photo

·         ให้ทำการเลือกรูปของผู้ขอวีซ่าที่จะทำการ Upload เข้าไปในแบบฟอร์ม

Prepaper of Application

·         Did anyone assist you in filling out this application? : หากผู้ขอวีซ่ามีผู้ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า(DS-160) จะต้องเลือก “YES” หากไม่มีเลือก “NO” ในกรณีที่เลือก “YES” แล้วจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Surnames (นามสกุลของผู้ที่ช่วยเหลือ)

·         Given Names or click on 'DOES NOT APPLY' as appropriate(ชื่อของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ)

·         Organization Name or click on 'DOES NOT APPLY' as appropriate. (หากผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นองค์กรหรือสมาคมให้กรอกชื่อขององค์กรหรือสมาคม หากไม่มีให้เลือก “DOES NOT APPLY”)

·         Complete address. (ที่อยู่ของผู้ให้ความช่วยเหลือ)

·         Relationship to the applicant.(ความสัมพันธ์ของผู้ให้ความช่วยเหลือ)

Signature : กรอกข้อมูลเลขที่ Passport และใส่หมายเลขหรือตัวอักษรตามหน้าจอ
Confirmation Page: ในส่วนของหน้า Confirmation Page ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องพิมพ์หน้านี้ออกมาทางเครื่องพิมพ์และต้องพิมพ์เอกสารหน้า Application form ออกมาด้วย คลิกตรงนี้สำหรับตัวอย่าง

 

 

 

 

 

  

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200