Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

Internship History
Program Time
Internship Qualification
Internship Position
Applying Documents
Payment and Fee
Internship Process
Question
Apply Now

 

position Download

ความเป็นมาของโครงการ Internship
Internship program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสโดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน ได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาทำงาน(ฝึกงาน)ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ ในระหว่างการทำงานนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาวิถีระเบียบแบบแผนการทำงานของชาวอเมริกัน และพร้อมทั้งศึกษากฎระเบียบของบริษัทที่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคัดเลือกให้เข้าไปฝึกงานดังกล่าว

ลักษณะงานของโครงการ Internship จะเป็นการทำงานในระดับหัวหน้าพนักงาน(Manager) เป็นต้นไป ซึ่งจะแตกต่างจากโครงการ Work and Travel ที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานในตำแหน่งพนักงานระดับล่างดังนั้นแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความพร้อมในเรื่องของความรู้ในระดับการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : 12 - 18 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาไม่เกิน 12 เดือน หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับอุดมศึกษา
2. อายุระหว่าง 18 – 33 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เคยมีประวัติ Black list ในการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
4. มีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (TOEIC score มากกว่า 500 คะแนน)
5. มีความประสงค์ที่จะเข้าไปศึกษาวิถีการทำงานของชาวอเมริกันและพร้อมที่จะยอมรับกฎระเบียบในการทำงาน

** หมายเหตุ ในกรณีสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 12 เดือนแต่ว่ามีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการทำงานโดยตรงมากกว่า 5 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
*** ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 DHS(Department of Homeland Security) ได้เปลี่ยนแปลงกฎสำหรับผู้ที่จะต้องการเข้าร่วมโครงการ Internship ต้องศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Hospitality หรือว่า Business เท่านั้น


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
Cook
Cashier
Dining room attendant
Housekeeper
Fast food worker
Laundry attendant
Hotel desk clerk
Park service
Parking attendant
Game attendant
Ride operator
Ski lift operator
Food service Dishwasher
Lifeguard
Ticket taker

** ตำแหน่งงานเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทจ๊อบส์อเมริกา

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ใบสมัคร Internship (กรอกใบสมัคร online คลิกตรงนี้)
2. Passport
3. CV(resume) สามารถ Download ตัวอย่าง Resume คลิกที่นี่
4. Cover Letter สามารถ Download ตัวอย่าง Resume คลิกที่น
ี่
5. รูปถ่าย
6. Transcript
7. หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา(ฉบับภาษาอังกฤษ)
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน Work experience reference (กรณีเคยทำงานมาก่อน)
9. หนังสือรับรองว่ามีเงินขั้นต่ำอยู่ในธนาคารอย่างน้อย 2,000 เหรียญสหรัฐ(ประมาณ 60,000 บาท) โดยสามารถใช้ของผู้ให้การสนับสนุนหรือว่าของผู้สมัครเองได้
10. เงินมัดจำค่าโครงการ 5,000 บาท
** หมายเหตุเงินมัดจำโครงการไม่สามารถขอคืนได้


ค่าจ้างที่จะได้รับ
อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานซึ่งจะอยู่ระหว่าง 7-15$ ต่อชั่วโมง


ค่าธรรมเนียมโครงการ 128,000 บาท (รวมวีซ่าแล้วแต่ว่าไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัคร
2. ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม CV ตามแบบฟอร์มที่แนบมากับเอกสารนี้พร้อมกับเขียน Cover Letter แสดงถึงเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัคร (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
3. ชำระเงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาทแก่บริษัทจ๊อบส์อเมริกา(หากไม่ได้รับการสัมภาษณ์ ทาง Jobs America จะทำการคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้สมัคร / หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์หรือผู้สมัครทำการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ เงินมัดจำ 5,000 บาทไม่สามารถเรียกร้องคืนได้)
4. ทาง Jobs America จะเป็นผู้ทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์งานแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการสัมภาษณ์ครั้งแรกจะเป็นการสัมภาษณ์กับองค์กรที่ให้การรับรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อผ่านการสัมภาษณ์งานกับเจ้าหน้าที่แล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรกจำนวนเงิน 30,000 บาท
5. ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง (โดยจะได้รับการนัดหมายจากนายจ้างหลังจากที่สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรแล้ว) ในระหว่างขั้นตอนการเรียกสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาจจะถูกเรียกเอกสารเพิ่มเติม รวมทั้งถึงอาจจะต้องทำ Video presentation เป็นภาษาอังกฤษให้แก่นายจ้างเพื่อเป็นการพิจารณาความสามารถและคุณสมบัติอีกด้วย
6. เมื่อทางผู้สมัครได้รับการยืนยันงาน ผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการดำเนินการขอวีซ่าของทาง Jobs America
7. เมื่อได้ผู้สมัครทำการชำระเงินส่วนที่เหลือแล้วผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์การยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูต ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันในการเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร


คำถามที่พบบ่อย
• สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้หรือไม่ : ก่อนทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้แต่สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้วขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่เปิดว่างในแต่ละช่วงเวลา
• หากไม่ผ่านสัมภาษณ์จะต้องถูกยึดเงิน 5,000 ใช่หรือไม่: หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้างจนถึงที่สุดแล้วทาง Jobs America ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 10,000 บาทที่เป็นค่าสมัครแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
• สามารถเดินทางกลับมาเมืองไทยระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางกลับมาเมืองไทยในระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องเตรียมเอกสารสำหรับการเข้าประเทศอีกครั้งให้พร้อม (สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้)

 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200