Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

UK visa Home UK visa England visa type
Uk visa prepare documents Visa fee UK visa placement UK visa placement

Documents Download


เอกสารประกอบการขอวีซ่า
สำหรับเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ผู้ยื่นขอเตรียมสำเนา เอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเทศอังกฤษต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

   • Passport (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)
   • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป
   • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
   • ทะเบียนบ้าน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
   • หลักฐานการสมรสเช่น ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
   • หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)
   • หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)
   • Statement ย้อนหลัง 6 เดิอน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
   • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ เช่นการจดทะเบียนห้างร้างต่างๆ หรือเอกสารสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
   • โฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
 • เอกสารการยืนยันการจองโรงแรม อาจจะใช้การยืนยันทาง e-mail หรือว่า เอกสารการยืนยันจาก Agent เช่นใบจองโรงแรม หรือว่าใบจองทัวร์
 • กรณีไปพักกับบุคคลอื่นที่รู้จัก จะต้องเตรียมเอกสารยืนยันว่าสามารถอนุญาตให้พักอาศัยได้ ระบุที่อยู่ชัดเจน
 • หากมีการเชิญจากเพื่อนหรือว่าบุคคลในครอบครัวให้เพิ่มเติมจดหมายเชิญจากบุคคลเหล่านั้น พร้อมทั้งอาจจะเพิ่มหลักฐานของบุคคลที่ทำการเชิญดังต่อไปนี้ – สำเนา Passport พร้อมเซ็นรับรองของบุคคลที่เชิญ – Visa หรือว่าตราประทับให้เข้าเมืองของบุคคลที่เชิญกรณีที่บุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษ
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทธุรกิจ
 • หนังสือเชิญจากห้างร้านหรือบริษัทในประเทศอังกฤษพร้อมตราประทับหรือว่าหัวกระดาษของบริษัทนั้นๆ
 • หลักฐานการดำเนินงานคู่กับบริษัทนั้นๆ เช่น e-mailติดต่อต่างๆ,ใบ Purchase order, Invoice, ต่างๆ เป็นต้น
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทนักเรียน
 • หนังสือยืนยันการรับเข้าเรียนจากสถานศึกษา ซึ่งต้องระบุ ชื่อสถานศึกษา, ระยะเวลาศึกษา,และค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย(ตัวจริงพร้อมสำเนาเซ็นรับรอง)
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะใช้ผลสอบ IELTS, TOEFL,PTA (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
 • หลักฐานของผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยประกอบไปด้วย – สำเนา Passport ของผู้ออกค่าใช้จ่าย – ทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย – หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย – Statement ของผู้ออกค่าใช้จ่าย – หลักฐานแสดงสินทรัพย์อื่นๆของผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่นโฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรมากกว่า 6 เดือนจะต้องเตรียมหลักฐานการตรวจโรค Tuberculosis(TB)
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นหรือแต่งงาน
** วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจัดพิธีแต่งงานในประเทศอังกฤษ

 • หลักฐานการสมรส เช่นทะเบียนสมรสในประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • หลักฐานการจ่ายเงินสำหรับพิธีสมรส สามารถใช้หลักฐานการชำระเงินกับ Event Organizer หรือว่าการจองโรงแรมสำหรับงานแต่งงานได้

สำหรับหลักฐานประกอบการขอวีซ่าประเภทอื่นๆ สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ Jobs America

 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200