Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

Australia visa

Australia Visa
visa type
Australia document
Australia visa Fee Australia Visa Process Post delivery process Australia


Documents Download


การยื่นขอวีซ่าผ่านบริการจัดส่งเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถมายื่นขอวีซ่าที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ท่านสามารถส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วนแล้ว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

หนังสือเดินทาง

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

สำเนาหนังสือเดินท่ง(หน้าที่มีรูป)

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ชำระเป็นแบงค์ดราฟท์หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า


ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอส และค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดส่งเอกสาร ชำระเป็นแบงค์ ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส(ประเทศไทย)จำกัด

นำส่งเอกสารเหล่านี้โดยบรรจุลงในซองที่ไม่ได้ปิดผนึกไปส่งที่ศูนย์ให้บริการจัดส่งเอกสารจีดีเอ พนักงานของจีดีเอจะตรวจสอบความเรียบร้อยและจะลงชื่อกำกับ จากนั้นพนักงานจะบรรจุเอกสารทั้งหมดลงในซองและปิดผนึกต่อหน้าผู้ยื่นขอวีซ่า พร้อม ทั้งออกใบรับ (Air Way Bill)
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับเอกสารคืนจากสำนักงานของจีดีเอที่ได้ยื่นเอกสารไว้ในตอนแรก 

การรับหนังสือเดินทาง
ท่านสามารถใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางกลับ โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม เมื่อหนังสือเดินทางส่งคืนมาที่ศูนย์บริการจัดส่งเอกสารจีดีเอแล้ว ท่านจะต้องแสดงใบรับ (Air Way Bill) เพื่อรับหนังสือเดินทางของท่านคืนอัตราค่าบริการจัดส่งเอกสาร
ค่าบริการของวีเอฟเอส จำนวน 600 บาท + ค่าบริกาจัดส่งเอกสารจำแนกตามศูนย์ให้บริการดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 780 บาท สำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 960 บาทในกรณีที่ให้ศูนย์รับและส่งเอกสาร 2 เที่ยว แบงค์ดราฟท์สั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด


ต่างจังหวัด (เชียงใหม่, สมุทรสาคร, ชลบุรี, ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี)

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 910 บาทสำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 1,220 บาทในกรณีที่ให้ศูนย์รับและส่งเอกสาร 2 เที่ยว แบงค์ดราฟท์สั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด


ร้อยเอ็ด

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 1,040 บาทสำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 1,480 บาท ในกรณีที่ให้ศูนย์รัและส่งเอกสาร 2 เที่ยวดราฟท์ธนาคารสั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัดอัตราค่าบริการจัดส่งเอกสารสำหรับEvidencing
ค่าบริการของวีเอฟเอส จำนวน 535 บาท + ค่าบริกาจัดส่งเอกสารจำแนกตามศูนย์ให้บริการดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 715 บาท สำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 895 บาทในกรณีที่ให้ศูนย์รับและส่งเอกสาร 2 เที่ยว แบงค์ดราฟท์สั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด


ต่างจังหวัด (เชียงใหม่, สมุทรสาคร, ชลบุรี, ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี)

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 845 บาทสำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 1,155 บาทในกรณีที่ให้ศูนย์รับและส่งเอกสาร 2 เที่ยว แบงค์ดราฟท์สั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด


ร้อยเอ็ด

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 975 บาทสำหรับให้จัดส่งเอกสารเพียงเที่ยวเดียว

คำอธิบาย: http://vfs-au.net/Thai/images/bullet_new.gif

จำนวน 1,415 บาท ในกรณีที่ให้ศูนย์รัและส่งเอกสาร 2 เที่ยวดราฟท์ธนาคารสั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด


หมายเหตุ: ควรตรวจสอบสถานภาพของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าเหลังจากพ้นระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารแล้วเท่านั้น

 


เชียงใหม่ 
ไพโอเนียร์คาร์โก้ เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด 

55 ถนนเชียงใหม่-ฮอด, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000 
โทร : (66) (053 ) 202-225-9

แฟกซ์ : (66) (053) 202231

ติดต่อ : คุณบงกช เบอร์ต่อ 26 มือถือ:
(66) (083) 2047 488

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.30 -12.00 น.

สมุทรสาคร 
สยามทัวริสติก จำกัด
1300 ถนนเอกชัย ซอย11 ตำบลมหาชัย , อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทร : (66) (034) 837201-2

แฟกซ์ : (66) (034) 837202 

ติดต่อ : คุณใหญ่

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.30 -12.00 น.

ชลบุรี 
บริษัทจีดีเอจำกัด (ศรีราชา) 
139/2-1 แหลมทองเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร :  (66) (038) 323880 , (66) (02) 7124300 ต่อ 716-719

แฟกซ์ : (66) (038) 323879 , (66) (02) 3925194 

ติดต่อ : คุณวรานิจ มือถือ (66) (081) 3534218 , (081) 2553147

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.30 -12.00 น.

ภูเก็ต 
ภูเก็ต จักรวาลบริการ จำกัด 
58/24 หมู่6 ถนนเทพกษัตรี ต. รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร : (66) (076) 238824 – 6

แฟกซ์ : (66) (076) 238927

ติดต่อ : คุณจันจิรา มือถือ : (66) (086) 2781408 
คุณกรฉัตร มือถือ : (66) (084) 0910393
คุณพวงจันทร์ มือถือ : (66) (084) 7578390

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร์ เวลา  08.30 -12.00  น.

 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200